Szanowni Państwo,

III Zjazd Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa

Szczecin, 25-26 września 2019r.

 

Organizatorzy:

Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego

Zakład Strategii i Bezpieczeństwa Europejskiego

Pracownia Badań nad Bezpieczeństwem Wspólnot Samorządowych

przy współpracy

Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

oraz

Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Rozwiązania systemowe jakie wprowadziła Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0) oraz kolejne rozporządzenia zawierające szczegółowe rozwiązania reformujące szkolnictwo wyższe i naukę, w tym rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych wymagają przeanalizowania miejsca

dyscypliny Nauk o bezpieczeństwie w nowych uwarunkowaniach. Rozwadze należy poddać zarówno sposób jej uprawiania, nauczania, jak również znaczenie dyscypliny z punktu widzenia organizacji uczelni. Szczególnej refleksji wymagają działania na rzecz podniesienia skuteczności i efektywności procesu kształcenia w zakresie bezpieczeństwa. Mając na uwadze fakt, iż skuteczność zarządzania procesem kształcenia jest uzależniona od wielu elementów warto nie tylko skatalogować zespół czynników determinujących jakość kształcenia, określić obszary deficytowe, ale przede wszystkim należy wskazać możliwe sposoby jej poprawy.

Tematem wiodącym tegorocznego Zjazdu pragniemy uczynić problem wdrażania Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz towarzyszących jej rozporządzeń, a co istotne przeanalizować konsekwencje i wyzwania nowych regulacji. Co więcej, koniecznym jest podjęcie dyskusji dotyczących procesu kształcenia w zakresie nauk o bezpieczeństwie, w szczególności akcentując takie kwestie jak  chociażby: otocznie zewnętrzne a bezpieczeństwo, sylwetka absolwenta, współpraca międzynarodowa, profile kształcenia, nowe wymogi PKA.

Uczestnicy Zjazdu dostrzegając wagę powyższych problemów będą mieli również okazję do podjęcia dyskusji na temat kluczowych kategorii bezpieczeństwa.   W szczególności, pragniemy wymiany myśli, wiedzy i dyskusji na następujące tematy:

 • Charakter zmian we współczesnym środowisku bezpieczeństwa
 • Suwerenność jako wyzwania dla bezpieczeństwa państwa
 • Siły zbrojne RP. Wyzwania i zagrożenia
 • Podmioty pozapaństwowe i ich aktywność na rzecz bezpieczeństwa
 • Tożsamość polityczna i jej wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa
 • Wzrost znaczenia mediów dla procesu kreowania bezpieczeństwa
 • Infrastruktura o znaczeniu krytycznym w Polsce. Działanie czy pozorowanie?
 • Nowe technologie na rzecz bezpieczeństwa
 • Wojny szarej strefy i ich hybrydowy charakter
 • Terroryzm. Aktorzy, statyści, widownie
 • Bezpieczeństwo w kampaniach wyborczych. Manipulacja strachem
 • Polityka a strategia bezpieczeństwa
 • Pomoc humanitarna w obliczu konfliktu zbrojnego
 • Problem prywatyzacji bezpieczeństwa
 • Udział kobiet w działaniach na rzecz bezpieczeństwa
 • Sekurytyzacja problemu migracji w polskim dyskursie

Powyższe kwestie staną się przedmiotem dyskusji podczas III Zjazdu Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa, który odbędzie w dniach 25-26 września 2019r. w Szczecinie.

Zapraszamy do dyskusji!!!!!