III Zjazd Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa

Szczecin, 25-26 września 2019r.

 

Organizatorzy:

Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego

Zakład Strategii i Bezpieczeństwa Europejskiego

Pracownia Badań nad Bezpieczeństwem Wspólnot Samorządowych

przy współpracy

Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

oraz

Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Komitet Organizacyjny Zjazdu

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – dr hab. Jarosław Piątek, prof. US

Z-ca  Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego – dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

dr Tomasz Czapiewski

dr Luiza Wojnicz-Smal

dr Szczepan Stempiński

mgr Sylwia Serwońska

Sekretarze:

mgr Aleksandra Raba – Schulze

mgr Patryk Madej

Komitet Naukowy Zjazdu

dr hab. Urszula Chęcińska, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego  – Dziekan Wydziału Humanistycznego

dr hab. Zbigniew Karpus, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Dziekan Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych

dr hab. Adam Radomyski, prof. Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie – Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki

dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

dr Patryk Tomaszewski, prodziekan Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu

dr hab. Andrzej Zybertowicz, prof. UMK, Doradca Społeczny Prezydenta RP

dr Adam Marszałek – Prezes Marszałek Publishing Group

dr Paweł Rodzoś Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

prof. dr hab. Jerzy Kajetanowicz – Instytut Nauk społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny im. Jana Długosza w Częstochowie

prof. dr hab. Artur Gruszczak – Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Bogusław Jagusiak – Wojskowa Akademia Techniczna

prof. dr hab. Michał Klimecki – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Jerzy Konieczny – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu

prof. dr hab. Bogdan Koszel – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu

prof. dr hab. Piotr Majer – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

prof. dr hab. Andrzej Misiuk – Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Stanisław Sulowski – Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Zbigniew Ścibiorek – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

prof. dr hab. Bogdan Szulc – Akademia Sztuki Wojennej
prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. Janusz Gierszewski, prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku

dr hab. Włodzimierz Fehler, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

dr hab. Adam Hołub, prof. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. Akademii Marynarki Wojennej

dr hab. Jan Maciejewski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

dr. hab. Witalis Pellowski, prof. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

dr hab. Andrzej Pieczywok, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. Zdzisław Polcikiewicz, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Piotr Siemiątkowski, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Marian Żuber, prof. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Rozwiązania systemowe jakie wprowadziła Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0) oraz kolejne rozporządzenia zawierające szczegółowe rozwiązania reformujące szkolnictwo wyższe i naukę, w tym rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych wymagają przeanalizowania miejsca

dyscypliny Nauk o bezpieczeństwie w nowych uwarunkowaniach. Rozwadze należy poddać zarówno sposób jej uprawiania, nauczania, jak również znaczenie dyscypliny z punktu widzenia organizacji uczelni. Szczególnej refleksji wymagają działania na rzecz podniesienia skuteczności i efektywności procesu kształcenia w zakresie bezpieczeństwa. Mając na uwadze fakt, iż skuteczność zarządzania procesem kształcenia jest uzależniona od wielu elementów warto nie tylko skatalogować zespół czynników determinujących jakość kształcenia, określić obszary deficytowe, ale przede wszystkim należy wskazać możliwe sposoby jej poprawy.

Tematem wiodącym tegorocznego Zjazdu pragniemy uczynić problem wdrażania Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz towarzyszących jej rozporządzeń, a co istotne przeanalizować konsekwencje i wyzwania nowych regulacji. Co więcej, koniecznym jest podjęcie dyskusji dotyczących procesu kształcenia w zakresie nauk o bezpieczeństwie, w szczególności akcentując takie kwestie jak  chociażby: otocznie zewnętrzne a bezpieczeństwo, sylwetka absolwenta, współpraca międzynarodowa, profile kształcenia, nowe wymogi PKA.

Uczestnicy Zjazdu dostrzegając wagę powyższych problemów będą mieli również okazję do podjęcia dyskusji na temat kluczowych kategorii bezpieczeństwa.   W szczególności, pragniemy wymiany myśli, wiedzy i dyskusji na następujące tematy:

 • Charakter zmian we współczesnym środowisku bezpieczeństwa
 • Suwerenność jako wyzwania dla bezpieczeństwa państwa
 • Siły zbrojne RP. Wyzwania i zagrożenia
 • Podmioty pozapaństwowe i ich aktywność na rzecz bezpieczeństwa
 • Tożsamość polityczna i jej wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa
 • Wzrost znaczenia mediów dla procesu kreowania bezpieczeństwa
 • Infrastruktura o znaczeniu krytycznym w Polsce. Działanie czy pozorowanie?
 • Nowe technologie na rzecz bezpieczeństwa
 • Wojny szarej strefy i ich hybrydowy charakter
 • Terroryzm. Aktorzy, statyści, widownie
 • Bezpieczeństwo w kampaniach wyborczych. Manipulacja strachem
 • Polityka a strategia bezpieczeństwa
 • Pomoc humanitarna w obliczu konfliktu zbrojnego
 • Problem prywatyzacji bezpieczeństwa
 • Udział kobiet w działaniach na rzecz bezpieczeństwa
 • Sekurytyzacja problemu migracji w polskim dyskursie

Powyższe kwestie staną się przedmiotem dyskusji podczas III Zjazdu Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa, który odbędzie w dniach 25-26 września 2019r. w Szczecinie.

Zapraszamy do dyskusji!!!!

Program Zjazdu:

http://zkb.umk.pl/wp-content/uploads/2019/09/program.docx