Wykaz najnowszych (wybranych) publikacji pracowników zakładów i katedr bezpieczeństwa

A
Adamczyk M., Debita M. (red.), Polska, Europa, Świat. Wczoraj i dziś, Poznań, PrePress & Polografia, 2017.

Adamczyk M., Smok nad Dnieprem. Chiny w relacjach z Ukrainą i Białorusią po 2010 roku, Sobótka 2018.

Adamczyk M., Szuflet O., Indochiny w amerykańskiej polityce powstrzymywania do 1963 roku, Poznań, PrePress & Polografia, 2017.

Araucz-Boruc A., Bezpieczeństwo i obronność w edukacji młodzieży, Siedlce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2015.

Araucz-Boruc A., Wierzbicki, G., Jaczyński S., Bezpieczeństwo, edukacja, wychowanie: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Kunikowskiemu. T. 2 Edukacja i wychowanie dla bezpieczeństwa w przeszłości i współcześnie, Siedlce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2015.

Araucz-Boruc A., Wierzbicki, G., Jaczyński S., Bezpieczeństwo, edukacja, wychowanie: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Kunikowskiemu. T. 2 Edukacja i wychowanie dla bezpieczeństwa w przeszłości i współcześnie, Siedlce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2015.

B

Bania R., Czulda R., Zdulski K. (red.), Problemy bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA) Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.

Białoskórski R., Bezpieczeństwo międzynarodowe w świetle działań interwencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych, WSOSP w Dęblinie, 2015.

Białoskórski R., Potęga państw 2017. Międzynarodowy układ sił w procesie zmian. Raport potęgometryczny, ASPRA-JR w Warszawie, 2017.

Bieniecki I., Wojska Ochrony Pogranicza w systemie ochrony i obrony granicy morskiej Polski w latach 1965-1991, Słupsk, Wydawnictwo Społeczno-Prawne, 2015.

Boćkowski D., 140 akcji na 140-lecie Zawodowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Białystok, Komenda Miejska PSP 2015.
Brylew M., Liban: religia – wojna – polityka, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016.

Brzeziński M., Zięba A. (red.), Przeciwdziałanie terroryzmowi we współczesnym państwie, Warszawa, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.

Bujek M., Radomyski A. i in., Współczesne aspekty bezpieczeństwa w transporcie lotniczym, Dęblin, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2017.

C

Chyra-Rolicz Z. i inni, (red.), Wojenko, wojenko, cóżeś Ty za Pani…: studia i szkice wokół Wielkiej Wojny, Siedlce, Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017.

Ciecierski M., Czuryk M., Karpiuk M. (red.), Bezpieczeństwo państwa i jego zagrożenia w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, kulturowej i prawnej, Olsztyn, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2017.

Ciekanowski Z., Nowicka J., Wyrębek H., Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych, Warszawa, CeDeWu, 2017.
Cieślak E., Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie administracji publicznej, UP-H, Siedlce 2017.

Cieślarczyk M., Fałdowska M., Filipek A. (red.), Ziemia i kosmos w perspektywie bezpieczeństwa: wyzwania, szanse i zagrożenia, M. Cieślarczyk, M. Fałdowska, A. Filipek (red.), Siedlce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017.

Cieślarczyk M., Trzpil I.A., Zbroszczyk D. (red.), Bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce: uwarunkowania personalne i strukturalne, Siedlce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017.

Compa T., Bezpieczeństwo transportu lotniczego w systemie bezpieczeństwa narodowego, Dęblin Wydawnictwo Wyższej Oficerskiej Szkoły Sił Powietrznych, 2014.

Compa T., Białoskórski R, Michalak W., Bezpieczeństwo międzynarodowe w świetle działań interwencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych, Dęblin: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2015.

Compa T., Międzynarodowe organizacje lotnicze w systemie bezpieczeństwa transportu lotniczego, Dęblin, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2017.

Czerski R., Pabich T., Wybrane problemy eksploatacji współczesnej techniki lotniczej, Dęblin, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2016.

Czupryński A., El Ghamari M., Polak A., Efekty przemian politycznych w państwach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej na początku drugiej dekady XXI wieku, Warszawa, Akademia Obrony Narodowej, 2015.


Ć

Ćwikliński K., Helikopter i kultura masowa: studia i szkice o pisarstwie Andrzeja Bobkowskiego, Łomianki, wydawnictwo LTW, cop. 2016.

Ćwikliński K., Musisz mnie wysłuchać: cztery sztuki na głosy, Lublin, Wydawnictwo Test, cop. 2016.

D

Dana A., Jurgielewicz M., Mediacja jako sposób rozwiązywania sporów prawnych, Warszawa, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji, 2015.

Dana A., Policja w systemie administracji publicznej: prawne formy, metody i środki działania, Siedlce, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2017.

Dunin-Wąsowicz M., Jarczewska A. (red.), TTIP. Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji – Nowy etap instytucjonalizacji współpracy UE-USA, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015.

Dziubińska-Wójcik K., Niedźwiecki R., Saletra W., (red.), Leksykon bezpieczeństwa: wybrane pojęcia, Kielce, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2017.

E

El Ghamari M i inni (red.) Między kulturą a religią: operacje wojskowe w Iraku i Afganistanie, Toruń, Oficyna Wydawnicza MJK, cop. 2015.
El Ghamari M., Cool Jihad, Warszawa, Difin 2018.

F

Fehler W., Piątek J., Podgórzańska R. (red.), Leksykon bezpieczeństwa wewnętrznego, Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US „Minerwa”, 2017.

Fehler W., Podgorzańska R., Piątek J. (red.), Leksykon bezpieczeństwa wewnętrznego, Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US „Minerwa”, 2017.

Fehler W., Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, Warszawa, Difin, 2015.

Fehler W., Współczesne wyzwania i zagrożenia w oczach młodego pokolenia, UPH, Siedlce 2015.

G

Gierszewski J., W poszukiwaniu tożsamości nauk o bezpieczeństwie, Warszawa, Difin, 2018.

Glen A., Terroryzm lotniczy: istota zjawiska, organizacja, przeciwdziałania, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2014.

Grabińska T., Kuźniar Z. (red.), Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. 4, Bezpieczeństwo w antroposferze i infosferze, Wrocław, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 2016.

Grabińska T., Kuźniar Z. (red.), Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. 5, Kulturowe uwarunkowania bezpieczeństwa personalnego i społecznego, Wrocław, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 2017.

Grabińska T., Kuźniar Z. (red.), Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. 3, Czynniki antropologiczne i społeczne bezpieczeństwa personalnego, Wrocław, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 2015.

Grabińska T., Wprowadzenie do logiki: bezpieczna komunikacja, Wrocław, Wydawnictwo Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki, 2017.

Grącik-Zajaczkowski M., Unia Europejska i Stany Zjednoczone w Światowej Organizacji Handlu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010.

H

Hać R. red. Skrzydlata muza: pieśni i piosenki lotnicze, Kraków, Klub Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, 2015.

Hać, R., Obłoczki sercem malowane: lotnikom – dzieci, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018.

Hauziński J., Asasyni: legendarni zabójcy w czasach krucjat, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, cop. 2016.

Hauziński J., Burzliwe dzieje Kalifatu Bagdadzkiego, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, cop. 2016.

Hauziński J., Fryderyk II Hohenstauf cesarz rzymski, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, cop. 2015.

I

Ilnicki M., Baran M., Antyterrorystyczna ochrona państwa: problem, weryfikacja, realizacja, Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2017.

Ilnicki M., Bączkiewicz M., Charakterystyka współczesnych zagrożeń terrorystycznych: problem, weryfikacja, realizacja, Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2017.

Indraszczyk A., Lipińska Rzeszutek M. (red.), O terroryzmie jako zagrożeniu dla bezpieczeństwa społecznego, Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2017

Iwiński T., Marek H., Wiatr J. (red.), Kultura pokoju: wojna i pokój – od interpersonalnej do globalnej perspektywy, Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016.

J

Jagiełło Z., Bezpieczeństwo narodowe: związki przyczynowo-skutkowe: ujęcie leksykalne, Wrocław, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 2015.

Jagusiak B., Bezpieczeństwo socjalne współczesnego państwa, Warszawa, Difin, 2015.

Jarmoszko S., Barszczewski W., Bezpieczeństwo społeczne w sytuacjach krytycznych, Siedlce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017.

Jarmoszko S., Technologie myślenia strategicznego, Siedlce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016.

Jobda W., Wspomaganie procesów decyzyjnych w zarządzaniu kryzysowym, Dęblin, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2016.

K

Kaczmarek W. i inni, Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, Szczytno, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2018.

Kalinowski R., Obrona Cywilna w Polsce, Siedlce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017.

Kalita C., Wspólnota versus społeczeństwo: spór na temat istoty i funkcji wspólnoty oraz społeczeństwa z perspektywy filozofii społecznej, Siedlce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018.

Kamprowski J., Konieczny R., Bezpieczne miasto w zagrożeniach środowiskowych ochrona ludności i ratownictwo, Poznań, Inowrocław: Garmond Oficyna Wydawnicza, 2016.

Kamprowski R. (red.), Studia nad bezpieczeństwem: między historią a współczesnością, Poznań, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2016.
Karpiuk M., Szczęch N., Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Olsztyn, Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2017.

Karpowicz J., Bezpieczeństwo militarne Polski, Dęblin, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2016.

Karpowicz J., Systemowe aspekty bezpieczeństwa lotniczego z elementami zarządzania i metodyki badań zdarzeń lotniczych, Dęblin, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2017.

Karski K., Jagiusiak B., (red.) Praktyczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna, 2017.

Karski K., Jagiusiak B., (red.), Teoretyczny wymiar bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna, 2017.

Kaszuba M., Imperialna gra Rosji, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm 2016.

Kaszuba M., W uścisku Moskwy: obszar poradziecki, Warszawa, Oficyna Wydawnicza RYTM, 2017.

Kazanecka A., Profesjonalizacja komunikacji politycznej we Francji: studium przypadku, Wrocław, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki, 2016.

Klimecki M., Karpus Z., Czas samotności: Ukraina w latach 1914-2018, Warszawa, Bellona, 2018.

Klimecki M., Sowietyzacja Polski w 1920 roku: Tymczasowy Rewolucyjny Komitet Polski oraz jego instytucje latem i jesienią tegoż roku, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016.

Kolasińska E., Róg-Ilnicka J., Mrozowicki A. (red.), Social boundaries and meanings of work in the 21-st century capitalism, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015.

Kolasińska E., Róg-Ilnicka J., Mrozowicki A.(red.), Praca w XXI wieku: wymiary formalne i nieformalne, Gdańsk, Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017.

Kołakowski P., Sprengel B., Stefański M., Zawadzki J., W cieniu służb: ze studiów nad bezpieczeństwem państwa, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016.

Konieczny J., Bezpieczeństwo zdrowia publicznego w zagrożeniach środowiskowych: studium metodologiczno-edukacyjne w perspektywie zrównoważonego rozwoju, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016.

Konieczny J., Goniewicz M., Paciorek P. (red.), Nowe technologie w środowisku bezpieczeństwa zdrowotnego: monitoring, obrazowanie, modelowanie, Inowrocław, Garmond Oficyna Wydawnicza, 2017.

Konieczny J., Tomaszyk M., Straż gminna: oceny, wnioski, rekomendacje (1991-2016), Poznań, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016.

Kowalczyk M., Majer P., Prawo a ekonomia: alianse w budowie efektywnego państwa, Olsztyn, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2016.

Kozerawski D. (red.), Działania stabilizacyjne – aspekty strategiczne: konflikty, interwencje, bezpieczeństwo, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2011.

Kubaik M., Topolewski S., (red.), Współczesne wyzwania i zagrożenia wobec ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, Siedlce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018.

Kubiak K., Janik W., Szulc T., Wybrane aspekty współczesnego bezpieczeństwa narodowego: od antyterroryzmu po bezpieczeństwo energetyczne, Elbląg, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2016.

Kubiak K., Mamert Nadolski Ł., Ogień na pustyni: konflikt izraelsko-arabski w latach 1967-1973, Zabrze, Tarnowskie Góry, Wydawnictwo Inforteditions, 2017.

Kubiak K., W rytmie monsunu: indyjsko-pakistańska rywalizacja na morzu 1947–1971, Warszawa, Tetragon, 2017.

Kubiak M., Lipińska-Rzeszutek M., (red.)Współczesne bezpieczeństwo ekologiczne, Siedlce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017.

Kubiak M., Lipińska-Rzeszutek M., Współczesne bezpieczeństwo ekologiczne = Contemporary ecological security, Warszawa, Siedlce, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2017.

Kubiak M., Tołwiński M. (red.), Bezpieczeństwo w perspektywie ekologicznej, Siedlce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017.

Kubiak M., Topolewski S., (red.), Bezpieczeństwo informacyjne w XXI wieku, Siedlce 2016.

Kubiak M., Wróblewski R. (red.), Oblicza współczesnych wojen, Siedlce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018.

Kucharek D., Organizacyjno-ekonomiczne czynniki funkcjonowania PAŻP w systemie bezpieczeństwa narodowego, Dęblin. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2015.

Kucharek D., Zdarzenia lotnicze w transporcie materiałów niebezpiecznych w aspekcie bezpieczeństwa narodowego, Dęblin, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2016.

Kunikowski J., Słownik terminów wiedzy obronnej i edukacji dla bezpieczeństwa, Wydanie V zmienione i rozszerzone, Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2017.

Kwiatkowski A., Europa w dobie kryzysu migracyjnego, Kraków, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i indywidualnego „Apeiron”, 2016.

L

Letekiewicz A., Jałoszyński, K., (red.) Edukacja antyterrorystyczna: konieczność i obowiązek naszych czasów, Szczytno, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2017.

Letkiewicz A., Majer P., Polska policja, Szczytno, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2016.

Ł

Łoś R., Kobierecka A., (red.), The V4 towards migration challenges in Europe: an analysis and recommendations, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017.

Łoś R., Soft power we współczesnych stosunkach międzynarodowych,Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017.

M

Maciejewski J, Hofman D., Sokołowska A. (red.), Współpraca samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017.

Maciejewski J., Stochmal M., Bujak A. (red.), Współdziałanie grup dyspozycyjnych w militarnym, paramilitarnym i cywilnym systemie bezpieczeństwa państwa, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015.

Maciejewski J., Stochmal M., Ludziejewski Z. (red.), Grupy dyspozycyjne wobec zagrożeń bezpieczeństwa państwa, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016.

Maciejewski J., Stochmal M., Sokołowska A. (red.), Grupy dyspozycyjne w systemie współpracy transgranicznej na rzecz bezpieczeństwa, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015.

Maciejewski J., Stochmal M., Sokołowska A. (red.), Zadania jednostek administracyjnych samorządu terytorialnego z wykorzystaniem potencjału grup dyspozycyjnych w przezwyciężaniu zagrożeń bezpieczeństwa publicznego, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016.

Majer P., Bezpieczeństwo wewnętrzne w rozwoju dziejowym, Olsztyn, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2016.

Majer P., Seroka M. (red.), 225 lat policji w Polsce. 1, Geneza i ewolucja policji, Olsztyn, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2017.

Majer P., Seroka M. (red.), 225 lat policji w Polsce. 2, Policja współczesna, Olsztyn, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2017.

Majer P., Urbanek A., Bezpieczeństwo społeczne: ewolucja, instytucje, zagrożenia, Warszawa, Spotkania, 2016.

Malinowski P., Niemiec M., i Inni, Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne: wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 2, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018.

Marciniuk A., Kształcenie obserwatorów w dęblińskiej „Szkole Orląt” w latach 1925-1939, Dęblin, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2016.

Marciniuk A., Rurak, A., Początki tworzenia przepisów ruchu lotniczego na przykładzie dokumentów archiwalnych portu lotniczego Dęblin: opracowanie przygotowane z okazji 90-lecia powstania „Szkoły Orląt”, Dęblin, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2015.

Marciniuk A., Wybrane aspekty szkolenia pilotów i obserwatorów w kontekście historycznym oraz możliwości ich współczesnego wykorzystania, Dęblin, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2016.

Marszałek P.K., Najwyższe władze wojskowe w systemie ustrojowym II Rzeczypospolitej [Dokument elektroniczny], Wrocław, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2011

Marszałek-Kawa J., Tomaszewski P. (red.), Ewolucja systemów bezpieczeństwa: od Bliskiego Wschodu do Oceanii, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017.

Marszałek-Kawa J., Tomaszewski P. (red.), Specyfika, wyzwania i paradygmaty polityki bezpieczeństwa Azji, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018.

Minikina M., Kaszuba M., Imperialna gra Rosji, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Rytm, 2016.

Minikina M., Rosja – Zachód: walka o wpływy, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Rytm, 2017.

Misiuk A., Kalaman M. (red.), Kierunki zmian organizacyjno-technicznych w Służbie Więziennej, Warszawa, Difin, 2016.
Misiuk A., Służby wywiadu i kontrwywiadu II Rzeczpospolitej, Warszawa, Difin, 2016.

Misiuk A., Zarys ustroju administracji spraw wewnętrznych w Polsce: przemiany prawno-organizacyjne od połowy XVIII wieku do współczesności, Warszawa, Difin, 2018.

Mitręga A., Polityka bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle uwarunkowań gospodarczych i politycznych początku XXI wieku: wybrane zagadnienia, Kielce, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2017.

Musioł M., Kompleks bezpieczeństwa w regionie Azji Środkowej po 1991 roku, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa, 2015.

N

Netczuk-Gwoździewicz M. Netczuk R. (red.), Współczesne problemy uprawiania sportów, sztuk i systemów walki, Wrocław, Centrum Profilaktyki Społecznej – Oficyna Wydawnicza von Velke, 2017.

Netczuk-Gwoździewicz M. Netczuk R.(red.), Człowiek w świecie wielowymiarowego ryzyka: wybrane problemy, Wrocław, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 2015.

Nikołajew J., Sobczyk P., Walczuk K. (red.), Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny, Warszawa, Siedlce, Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej UNITAS, 2017.

Niwiński P. i inni, Żołnierze wyklęci: antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Volumen, 2017.
Niwiński P., Ponary: miejsce „ludzkiej rzeźni”, Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015.


O

Oleksiewicz I., Reginia-Zacharski J., Topolski I., Faces of the modern world: political dimension, Berlin; Warszawa, Rambler Press, 2018.

P

Pawłuszko T., Leszczyński M., Molendowska M. (red.), Wymiary bezpieczeństwa europejskiego, Kielce, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2017.

Pawłuszko T., Zięba R. (red.), Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie międzynarodowym: wybrane problemy, Kielce, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2016.

Pączek T. (red.), Bezpieczeństwo państw Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście konfliktu na Ukrainie, Słupsk, Wydawnictwo Społeczno-Prawne, 2016.

Pączek T. Rola i zadania policji w zapobieganiu i zwalczaniu wykroczeń, Słupsk, Wydawnictwo Społeczno-Prawne, 2017.

Piątek J., Podgórzańska R., Marszałek-Kawa J. (red.), Bliski Wschód między konfliktem a stabilizacją, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017.

Piątek J., Podgórzańska R., Stempiński S. (red.), 25 lat samorządu z perspektywy Szczecina: doświadczenia i wyzwania, Szczecin, Volumina.pl Daniel Krzanowski: Fundacja Centrum Badań i Analiz Strategicznych, 2015.

Pieczywok A., Demograficzne i globalizacyjne aspekty bezpieczeństwa personalnego, Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa, 2018.

Pieńkowski P., Bezpieczeństwo narodowe w świadomości społeczności Wrocławia: studium socjologiczne, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014.

Piwowarski J., Gierszewski J. (red.), W poszukiwaniu tożsamości nauk o bezpieczeństwie, Warszawa, Difin, 2018.

Piwowarski J., Müllerová J. (red.), Ochrona ludności: wybrane zagadnienia: monografia naukowa, Kraków, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, 2015.

Piwowarski J., Nauki o bezpieczeństwie: między kulturą bezpieczeństwa a studiami bezpieczeństwa, Warszawa, Difin, 2018.

Piwowarski J., Transdyscyplinarna istota kultury bezpieczeństwa narodowego, Słupsk, Stowarzyszenie Edukacja i Wychowanie dla Pokoleń – Akademia Pomorska, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2016.

Płaczek J. (red.), Współczesna wojna handlowo-gospodarcza, Warszawa, Difin, 2015.

Pokruszyński W., Bezpieczeństwo: teoria i praktyka, Kraków, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, 2017.

Polko. P., Czerwińska S., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych – dylematy działań organizacyjnych, podejmowanych w sferze bezpieczeństwa, Dąbrowa Górnicza, Wyższa Szkoła Biznesu, 2016.

Polko. P., Walancik M. (red.), Odcienie bezpieczeństwa: obszary badań, kierunki rozwoju = Shades of security: areas of research and trends in development, Dąbrowa Górnicza, Wyższa Szkoła Biznesu, 2016.

Polko. P., Załęski K., Bracio M. (red.), Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku: szanse, wyzwania, ryzyko i zagrożenia, Dąbrowa Górnicza, Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, 2018.

R

Radomski G., Strzelecki M., Tomaszewski P., W kręgu iluzji i realiów: oblicza polskiej myśli politycznej w XX i XXI wieku: studia i szkice, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016.

Rajchel J., Dubois J., Policja w systemie podmiotów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego: wybrane zagadnienia prawno-organizacyjne, Siedlce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017.

Rajchel J., Zabłocki E, Bezpieczeństwo narodowe: pojęcie, kategorie, system, Dęblin, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2016.

Rdzanek G., Dania jako uczestnik wielostronnej współpracy państw nordyckich w zakresie polityki zbrojeniowej, Warszawa, Difin, 2015.

Redo M., Siemiątkowski P. i inni (red.), Ekonomiczne aspekty integracji wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015.

Redo M., Siemiątkowski P. i inni, Ekonomiczne aspekty integracji wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015.

Redo M., Siemiątkowski P., Zewnętrzne bezpieczeństwo finansowe państwa, Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2017.

Redo M., Siemiątkowski P., Zewnętrzne bezpieczeństwo finansowe państwa, Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2017.
Redo M., Wójtowicz K., Ciak J., Bezpieczeństwo finansów publicznych, CeDeWu, Warszawa 2018.

Rogowski K., Nieznane Indie: pielgrzymka do zapomnianego świata, Wrocław, Wydawnictwo Manendra, 2016.

Rurak A., Karpowicz J., Ognowski K., Użycie lotnictwa w przyszłych konfliktach zbrojnych, Dęblin, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2015.

Rutkowska P., Plecka D., (red.), Administracja publiczna: bezpieczeństwo państwa w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017.

Rutkowska P., Plecka D., (red.), Administracja publiczna: zadania publiczne administracji samorządowej i ich realizacja przez NGO’s, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018.

S

Siadkowski A., Islam: anatomia strachu, Warszawa, Difin, 2018.

Siadkowski A., Przygotowanie kadr w ochronie lotnictwa cywilnego, Dąbrowa Górnicza, Wyższa Szkoła Biznesu, 2015.

Siadkowski A., Wybrane aspekty zarządzania portem lotniczym, Dąbrowa Górnicza, Wyższa Szkoła Biznesu, 2015.

Siemiątkowski P., Uzależnienie finansowe jako zagrożenie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015.

Siemiątkowski Z., Zaleśny J. (red.), Służby specjalne w państwach poradzieckich, Warszawa, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017.

Siemiątkowski Z., Zięba A. (red.), Służby specjalne we współczesnym państwie, Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Instytut Nauk Politycznych, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa, 2016.

Sienkiewcz P., Inżynieria systemów bezpieczeństwa, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015.

Sienkiewicz P. i inni, Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2016.

Soroka P., Bezpieczeństwo energetyczne: między teorią a praktyką, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa, 2015.

Soroka P., Wątorek K., Zagórska A. (red.), Międzynarodowa współpraca gospodarczo-obronna, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa, 2017.

Soroka P., Zagórska A. (red.), Konsolidacja polskiego przemysłu obronnego w warunkach konkurencyjnego europejskiego rynku uzbrojenia, Kielce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016

Sprengel B., Praca operacyjna policji, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018.

Spustek H., Grabińska T. (red.), Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. 2, Terroryzm i inne zagrożenia, Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, 2014.

Stańczyk J., Formułowanie kategorii pojęciowej bezpieczeństwa, Poznań, FNCE, 2017.

Stawnicka J., Klonowska I (red.), Partnerstwo służb dzielnicowych ze społecznością lokalną na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego z perspektywy działań społeczno-wychowawczych, Warszawa, Legionowo: Komenda Główna Policji; Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji, 2017.

Stawnicka J., Klonowska I, (red.), Rola dzielnicowego w nowoczesnej formacji policyjnej: z perspektywy działań edukacyjno-wychowawczych i profilaktycznych w społecznościach lokalnych, Warszawa, Legionowo: Komenda Główna Policji; Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji, 2017.

Stempiński S, Bezpieczeństwo meczu piłki nożnej w świetle opinii ekspertów, Szczecin Wydawnictwo Naukowe WH US, 2016.

Stempiński S., Działania obowiązanych podmiotów w sytuacji kryzysowej podczas masowej imprezy sportowej. Wymiar prawny, teoretyczny i praktyczny na przykładzie ćwiczenia dowódczo-sztabowego pod kryptonimem „Widzowie”, Szczecin, Wydawnictwo Volumina Daniel Krzanowski, 2017.

Stempiński S., Próba rozważań na temat bezpieczeństwa w sporcie, Wydawnictwo, Humanities and Social Sciences, 2017.

Stochmal M., Państwowa Straż Pożarna w systemie bezpieczeństwa państwa: studium socjologiczne, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015.

Sulowski S. (red.), Tożsamość nauk o bezpieczeństwie, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015.

Sulowski S., Jurgilewicz M. (red.), W kręgu nauki o bezpieczeństwie, Warszawa, Difin, 2018.

Szkurłat I., Terroryzm a polityka bezpieczeństwa państw Europy Zachodniej na przełomie XX i XX wieku, Słupsk, Wydawnictwo Społeczno-Prawne, 2018.

Szymanowicz A., Pomiędzy Warszawą a Elbrusem i Moskwą: aktywność niepodległościowa narodów Północnego Kaukazu i polska polityka prometejska, Wrocław, Wydawnictwo Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 2017.

Szymańska U., Falej M., Majer P., Organizacje pozarządowe w ujęciu prawno-postulatywnym, Olsztyn, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2017.

Ś

Ślusarski J., Pilot-instruktor jako nauczyciel przygotowujący kandydatów do zawodów trudnych i niebezpiecznych, Dęblin, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2016.

Śmiałek K, Śmiałek W., Wpływ organizacji międzynarodowych na wielowymiarowość bezpieczeństwa, Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna, 2016.

T
Tomaszewski P., Radomski G., Strzelecki M., W kręgu iluzji i realiów: oblicza polskiej myśli politycznej w XX i XXI wieku: studia i szkice, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016.

Tomaszewski P., Marszałek-Kawa J., (red.), Ewolucja systemów bezpieczeństwa: od Bliskiego Wschodu do Oceanii, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017.

Tomaszewski P. , Marszałek-Kawa J., (red.), Specyfika, wyzwania i paradygmaty polityki bezpieczeństwa Azji, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018.

Tokarski M., Ewidencja wojskowa na tle powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Dęblin, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2017.

Tokarski M., Model opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych: analiza prawno porównawcza, Dęblin, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2017.

Tokarz G., Górka M. (red.), Bezpieczeństwo świata i Polski: główne problemy początku XXI wieku, Poznań, MEDIA-EXPO Wawrzyniec Wierzejewski, 2016.
Tokarz G., Soboń M. (red.) ,W poszukiwaniu istoty bezpieczeństwa i myśli politycznej, Poznań, FNCE, 2018.

Tokarz G., Soboń M., Habowski M. (red.), Szkice z polityki bezpieczeństwa i myśli politycznej, Poznań, FNCE wydawnictwo, 2017.

Tomala M., Łuszczuk M. (red.), Północ w międzynarodowej przestrzeni politycznej i gospodarczej, Kielce, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2015.

Tomaszewska-Michalak M., Jędrzejak K. (red.), Technologia w ochronie penitencjarnej: współpraca: człowiek – technika, Warszawa, Difin, 2017.

Tomaszewska-Michalak M., Prawne i kryminalistyczne aspekty wykorzystania technologii biometrycznej w Polsce, Warszawa, Difin, 2015.

Tomaszyk M. (red.), Polityczno-społeczne i ekonomiczne zmiany w Europie w świetle Globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017.

Topolewski S., Ochrona informacji niejawnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Siedlce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017

Tyszkiewicz A. (red.), Wywalcz Polsce wolność lub zgiń: Tobie Ojczyzno!: publikacja pokonferencyjna, Kraków, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017.

Tyszkiewicz A., Gruszczak A. (red.), Policja Państwowa w Drugiej Rzeczypospolitej: wybrane aspekty organizacji i funkcjonowania, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.

W

Ważniewska J., Minkina M., Filipek A. (red.), Kultura bezpieczeństwa: potrzeby i uwarunkowania. T. 2, Bezpieczeństwo współczesnego człowieka, Siedlce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016.

Wierzbicki G. (red.), Wybrane problemy edukacji dla bezpieczeństwa, Siedlce, Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, 2015.

Wierzbicki G., Jagiełło, E., Edukacja na rzecz bezpieczeństwa dzieci, Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce, Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego UPH, 2017.

Wojnicz L., Rdzanek D., Potkańska M. (red.), W poszukiwaniu finalité politique Unii Europejskiej: aspekty teoretyczne i praktyczne, Szczecin, Warszawa, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego; Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.
Wróblewski R, Wprowadzenie do nauk o bezpieczeństwie, Siedlce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017.

Wróblewski R., Kubiak M., (red.), Oblicza współczesnych wojen, Warszawa – Siedlce, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2018.

Wróblewski W., Obrona powietrzna Polski w latach 1944-1949, Dęblin, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2015.

Wyrębek H., Ciekanowski Z., Nowicka J. (red.), Bezpieczeństwo państwa w obliczu współczesnych zagrożeń, Siedlce, Warszaw, Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017.

Wyrębek H., Ciekanowski Z., Nowicka J. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych, Warszawa, CeDeWu, 2017.


Z

Zabłocki E., Rajchel, Bezpieczeństwo narodowe: pojęcie, kategorie, system, Dęblin, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2016.

Zabłocki E., System bezpieczeństwa narodowego, Dęblin, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2012.

Zagórski Z. Pieńkowski P. (red.), Cywilizacje w perspektywie socjologicznej: stan i kierunki badań nad cywilizacjami współczesnego świata, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014.

Zagórski Z., Kamykowski S.(red.), Nie)ład a (od)budowa cywilizacji, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016.

Zysiak-Christ, B., Smerka J., Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe, Wrocław, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 2015.

Zysiak-Christ, B., Smerka J., Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe. T. 4, Wrocław, Ad Verbum, 2018.

Zysiak-Christ, B., Smerka J., Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe. T. 3, Wrocław, Ad Verbum Iwona Kresak, 2017

Ż

Żarna K., Małczyńska-Biały M., Zjawisko ludobójstwa w XX i XXI wieku, Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016.

Żarna K., Mečiara do Dzurindy: główne kierunki polityki zagranicznej Republiki Słowackiej w latach 1993-2002, Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015

Żmigrodzka M., Kostur-Balcerzak K., Bezpieczeństwo obsługi pasażerów w transporcie lotniczym, Dęblin, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2015.

Żukowski A., Hartliński M., T. Modzelewski W.T., Więcławski W., Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego, Olsztyn, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2015.

Żukowski A., Modzelewski W.T, Kaliningrad: its internal and external issues, Institute of Political Science University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, 2016.

Żukrowska K. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, Wydawnictwo IUSatTAX, Warszawa 2011.

Żukrowska K. (red.), Harnessing Globalization czyli ujarzmianie globalizacji. Globalizacja jako motor na rzecz rozwoju, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.

Żukrowska K. (red.), Kryzys gospodarczy 2008+ Test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.

Żukrowska K. (red.), Transformacja systemowa w Polsce, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2010.

Żukrowska K. (red.), Transformation in Poland and in the Southern Mediterranean. Sharing Experiences, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011.

Żukrowska K., Budżet Ogólny Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

Żukrowska K., Visvizi A., Stryjek J., Zajaczkowski M. (red.), European Neighborhood Policy, Poltext, Warszawa 2017.

Żurawski vel Grajewski P.; The Eastern policy of Poland: EU and national perspective 1989-2015, Warsaw, Natolin European Centre, 2017.